Drag

Support center +48 22 247 20 40

Pozostańmy w kontakcie

Awesome Image Awesome Image

Ogólny regulamin świadczenia usług oraz ogólne warunki umowy Grupy Ineris Polska

 

 • 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia usług przez Dostawcę Usług.

1.2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Dostawcą Usług a Abonentem.

1.3. Korzystanie z usług świadczonych przez Dostawcę Usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.4 Abonent zobowiązuje się przestrzegać warunków określonych w Umowie, Regulaminie, Regulaminach szczegółowych, odrębnych regulaminach Usług Dodatkowych oraz Cenniku.

1.5 Umowa zawarta jest z dniem jej podpisania lub akceptacji jej warunków w przypadku zawarcia Umowy w formie dokumentowej.

 

 • 2. Definicje

2.1. W niniejszym regulaminie stosuje się następujące definicje:

 • Dostawca Usług: Podmiot świadczący usługi, określony w umowie, na podstawie niniejszego regulaminu.
 • Abonent: Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę na świadczenie usług z Dostawcą Usług.
 • Usługi: Usługi świadczone przez Dostawcę Usług na podstawie umowy.
 • Opłata Abonamentowa: Opłata, którą Abonent zobowiązany jest zapłacić Dostawcy Usług za korzystanie z usług.
 •  
 • 3. Zakres świadczenia usług

3.1. Dostawca Usług zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Abonenta zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz niniejszym regulaminie.

3.2. Usługi świadczone przez Dostawcę Usług mogą obejmować, między innymi, stworzenie strony internetowej, sklepu internetowego, marketingu, SEO  itp.

3.3. Zakres świadczonych usług, w tym ich parametry techniczne i funkcjonalności, określany jest w umowie oraz materiałach informacyjnych udostępnianych przez Dostawcę Usług.

3.4 Dostawcy Usług przysługuje prawo do wprowadzania promocji obowiązujących w terminach i na obszarach przez siebie ustalonych. Skorzystanie z takich promocji w każdym wypadku zależy jednak od Abonenta.

 

 • 4. Warunki korzystania z usług

4.1. Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w umowie i niniejszym regulaminie.

4.2. Abonent ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do korzystania z usług świadczonych przez Dostawcę Usług.

4.3. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich instrukcji dotyczących korzystania z usług udostępnionych przez Dostawcę Usług.

 • 5. Opłaty

5.1. Opłaty za korzystanie z usług ustalane są na podstawie cennika obowiązującego u Dostawcy Usług bądź indywidualnej wyceny.

5.2. Abonent zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich należności z tytułu korzystania z usług.

5.3. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat po wcześniejszym poinformowaniu Abonenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.5.3 Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do podnoszenia istniejących opłat lub wprowadzania nowych opłat, w szczególności Opłat Abonamentowych, Opłat Powiązanych lub Opłat Za Usługi Serwisowe (zwanych dalej „Opłatami”), z następujących obiektywnych przyczyn, na które Dostawca Usług nie ma wpływu, a które wpływają na podwyższenie kosztów świadczenia usług (w tym Usług i Usług Dodatkowych) oraz działalności Dostawcy Usług:

 1. Zdarzenia siły wyższej, zmiany przepisów prawa, zmiany interpretacji przepisów lub wytycznych organów władzy publicznej, decyzje organów władzy publicznej, prawomocne orzeczenia sądowe;
 2. Utraty prawa do wykorzystywania określonych częstotliwości lub urządzeń telekomunikacyjnych;
 3. Wzrostu obciążeń publicznoprawnych, w szczególności wzrostu stawek podatków i opłat, nałożenia nowych podatków lub zmiany sposobu ich naliczania;
 4. Jednostronnego zakończenia lub zmiany warunków świadczenia usługi dostarczanej na rzecz Dostawcy Usług przez podmiot trzeci;
 5. Jednostronnego zakończenia lub zmiany warunków umowy wiążącej Dostawcę Usług z podmiotem trzecim.;
 6. Wzrostu kosztów lub nakładów związanych ze świadczoną usługą, które mają bezpośredni wpływ na zakres, jakość i zawartość usług;
 7. Wzrostu cen towarów i usług potwierdzonego wzrostem Rocznego Wskaźnika Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych (CPI), publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do podstawy roku poprzedniego wynoszącej „100”.

5.4 Podwyższenie istniejących, jak również wprowadzenie nowych Opłat może nastąpić raz na sześć miesięcy.

 

 • 6. Odpowiedzialność

6.1. Dostawca Usług ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami prawa.

6.2. Abonent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z usług świadczonych przez Dostawcę Usług.

6.3. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii technicznych lub działań osób trzecich, chyba że wynikają one z winy Dostawcy Usług.

 

 • 7. Gwarancja

7.1 Ineris Polska udziela gwarancji na dostarczone rozwiązania przez okres 2 miesięcy od dnia oddania strony do użytku.

7.2 Gwarancja obejmuje drobne poprawki i korekty, wynikłe z błędów wykonawczych.

7.3 W przypadku wystąpienia poważniejszych problemów technicznych, w okresie gwarancyjnym, Ineris Polska zobowiązuje się do natychmiastowej interwencji w celu naprawy problemu bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

 

 • 8. Wyłączenia Gwarancji

8.1 Gwarancja ulega wygaśnięciu w przypadku większych ingerencji ze strony Klienta, takich jak zmiany w kodzie, usunięcie wtyczek, motywów, podstron, cofanie zmian na stronie, przywracanie backupów itd.

8.2 Ineris Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikłe z ingerencji Klienta, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

8.3 Każdą zmianę na stronie wprowadzamy TYLKO RAZ. Nie wprowadzimy dwukrotnie zmiany jednego elementu. Prosimy o przemyślane decyzje o zmianach w ramach gwarancji.

8.4 Ineris Polska zastrzega sobie prawo do odmowy gwarancji w przypadku, gdy Klient dokonuje modyfikacji, które naruszają integralność systemu lub bezpieczeństwo danych.

 • 9. Zmiana Warunków Umowy przez Abonenta

9.1. Abonent może żądać zmiany Warunków Umowy, a Dostawca Usług może uzależnić jej realizację od spełnienia przez Abonenta określonych warunków.

 

 • 10. Prawa Autorskie

10.1 Ineris Polska zachowuje prawa autorskie do dostarczonych rozwiązań, zgodnie z przepisami prawa autorskiego, a wszelkie prawa są zastrzeżone.

 

 • 11. Postanowienia Końcowe

11.1 Niniejszy regulamin ma zastosowanie od dnia 09.02.2024 i może być zmieniany zgodnie z postanowieniami umowy.

12.2 Zakazuje się usuwania napisu „Made with ❤️ by Ineris” bez wyraźnej zgody Ineris Polska.

12.3 Niniejszy regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i może być modyfikowany zgodnie z ich postanowieniami.

Regulamin Serwisu Ineris.pl, panel.Ineris.pl po 09.02.2024r.

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych „Grupa Ineris Polska”, działających pod adresem https://ineris.pl oraz subdomenami (nazwa).ineris.pl
 • Usługodawca – firma „Grupa Ineris Polska, Działalność nierejestrowana” z adresem siedziby: , 
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 • Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowania wpisów i artykułów
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics: 
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam: 
   • Dane związane z remarketingiem
   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach
 • Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail
  W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy
 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

IX. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 22 247 20 40
 • Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

 

Regulamin Serwisu ineris.pl (przed 09.02.2024r.)

**Regulamin Strony Internetowej Ineris Polska**

**1. Postanowienia Ogólne**

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Ineris Polska.

1.2. Korzystanie ze strony oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

**2. Prawa Autorskie i Własności Intelektualna**

2.1. Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do treści, grafik, logotypów i innych elementów strony należą do Ineris Polska.

2.2. Bez zgody pisemnej Ineris Polska zabrania kopiowania, reprodukowania lub dystrybucji jakichkolwiek materiałów znajdujących się na stronie.

**3. Zasady Korzystania**

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z poszanowaniem praw innych użytkowników oraz z poszanowaniem praw własności intelektualnej Ineris Polska.

3.2. Zakazane jest umieszczanie na stronie treści nielegalnych, obraźliwych, naruszających prawa autorskie lub inne przepisy prawa.

3.3. Ineris Polska zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających regulamin oraz do podjęcia działań prawnych wobec osób łamiących przepisy.

**4. Odpowiedzialność**

4.1. Ineris Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania ze strony, w tym utratę danych, przerwy w dostępie lub inne straty.

4.2. Strona może zawierać odnośniki do stron trzecich, za treści zamieszczone na tych stronach Ineris Polska nie ponosi odpowiedzialności.

**5. Zmiany w Regulaminie**

5.1. Ineris Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o istotnych zmianach.

**6. Kontakt**

6.1. W przypadku pytań dotyczących Regulaminu lub korzystania ze strony, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2023

Regulamin panelu klienta panel.ineris.pl

**Regulamin Panelu Klienta – panel.ineris.pl**

**1. Postanowienia Ogólne**

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Panelu Klienta na stronie panel.ineris.pl.

1.2. Korzystanie z Panelu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

**2. Rejestracja i Bezpieczeństwo**

2.1. Do korzystania z Panelu Klienta konieczna jest rejestracja.

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności swojego loginu i hasła.

2.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy użyciu jego konta.

**3. Prawa i Obowiązki Użytkownika**

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Panelu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z poszanowaniem praw innych użytkowników.

3.2. Zakazane jest dostarczanie fałszywych danych podczas rejestracji.

3.3. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania swoich danych w Panelu.

**4. Odpowiedzialność**

4.1. Ineris Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z Panelu, w tym utratę danych czy przerwy w dostępie.

4.2. Panel może zawierać odnośniki do zasobów zewnętrznych, za treści tam zamieszczone Ineris Polska nie ponosi odpowiedzialności.

**5. Zmiany w Regulaminie**

5.1. Ineris Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o istotnych zmianach.

**6. Kontakt**

6.1. W przypadku pytań dotyczących Panelu Klienta lub korzystania z niego, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2023

 

Regulamin świadczenia usług Grupy Ineris Polska (Przed 09.02.2024)

Regulamin Świadczenia Usług Ineris Polska

 • 1. Przedmiot i Umowa

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez Ineris Polska.

1.2 Świadczenia usług odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ineris Polska a Klientem. Umowa może być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej.

1.3 Korzystając z usług Ineris Polska, klient akceptuje Regulamin świadczenia usług Ineris

 • 2. Płatności

2.1 Warunki płatności za usługi świadczone przez Ineris Polska określane są w umowie lub na fakturze wystawianej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a wszelkie opłaty powinny być regulowane zgodnie z uzgodnieniami.

 • 3. Terminy Realizacji

3.1 Terminy realizacji projektów ustalane są indywidualnie w umowie pomiędzy Ineris Polska a Klientem, z uwzględnieniem specyfiki świadczonych usług.

 • 4. Gwarancja

4.1 Ineris Polska udziela gwarancji na dostarczone rozwiązania przez okres 2 miesięcy od dnia oddania strony do użytku.

4.2 Gwarancja obejmuje drobne poprawki i korekty, wynikłe z błędów wykonawczych.

 • 5. Wyłączenia Gwarancji

5.1 Gwarancja ulega wygaśnięciu w przypadku większych ingerencji ze strony Klienta, takich jak zmiany w kodzie, usunięcie wtyczek, motywów, podstron, cofanie zmian na stronie, przywracanie backupów itd.

5.2 Ineris Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikłe z ingerencji Klienta, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

5.3 Każdą zmianę na stronie wprowadzamy TYLKO RAZ. Nie wprowadzimy dwukrotnie zmiany jednego elementu. Prosimy o przemyślane decyzje o zmianach w ramach gwarancji.

 • 6. Odpowiedzialność

6.1 Ineris Polska nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z awarii technicznych, ataków cybernetycznych lub działań osób trzecich, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

 • 7. Prawa Autorskie

7.1 Ineris Polska zachowuje prawa autorskie do dostarczonych rozwiązań, zgodnie z przepisami prawa autorskiego, a wszelkie prawa są zastrzeżone.

 • 8. Postanowienia Końcowe

8.1 Niniejszy regulamin ma zastosowanie od dnia 23.12.2023 i może być zmieniany zgodnie z postanowieniami umowy.

8.2 Zakazuje się usuwania napisu “Made with ❤️ by Ineris” bez wyraźnej zgody Ineris Polska.

8.3 Niniejszy regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i może być modyfikowany zgodnie z ich postanowieniami.

Dziękujemy za wybór Ineris Polska. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.

Zespół Ineris Polska 🚀

Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma „Grupa Ineris Polska”, prowadząca działalność pod adresem: , świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres poczty elektronicznej[email protected]
 • Połączenie telefoniczne – +48 22 247 20 40
 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: /index.php/contact

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą
 • w przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
 • W celu oceny planowanych kampanii marketingowych
 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera
 • Firmy odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską.
Przekazanie danych pozo UE jest spowodowane korzystaniem z usług podmiotów zlokalizowanych poza granicami UE, lub w wyniku opublikowania na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.
W przypadku przekazania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych poza granicami UE, dane te są przetwarzana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
Profilowanie danych osobowych nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane za pośrednictwem panelu użytkownika dostępnego po zalogowaniu i narzędzi umożliwiających dostęp do konta w przypadku zapomnianego hasła.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.

  W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 • Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.Regulamin LH.pl (W przypadku korzystania z usług hostiongowych LH.pl)

I Definicje i postanowienia ogólne

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia i korzystania z serwisu internetowego Operatora dostępnego pod adresem lh.pl oraz usług świadczonych przez Operatora -będący również regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).,
  2. Operator – spółka LH.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7831711517, o kapitale zakładowym w wysokości 37 000 zł, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 61 624 00 00,
  3. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta (zwanego również Abonentem), o parametrach określonych szczegółowo w Specyfikacji usługi, w tym między innymi usługa hostingu, cloud server, usługa pośrednictwa w Rejestracji Domeny na rzecz Klienta, certyfikat SSL – każdorazowo usługa jest określona w Specyfikacji usługi.
  4. Użytkownik – korzystająca lub chcą korzystać z Usług Operatora osoba fizyczna o pełnej zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
  5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dla którego korzystanie z Usług Operatora jest niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca – Użytkownik będący osobą fizyczną dla którego korzystanie z Usług Operatora jest związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz w każdym wypadku Użytkownik będący osoba prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  7. Klient, Abonent – Użytkownik , który zamówił u Operatora Usługę, i zawarł umowę o świadczenie danej Usługi z Operatorem.
  8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Operatorem, w szczególności poprzez wypełnienie i przesłanie Zamówienia w formie elektronicznej na stronie serwisu internetowego Operatora pod adresem www.lh.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny prawnie dopuszczalny sposób.
  9. Specyfikacja usługi – szczegółowe warunki i charakterystyka świadczonej przez Operatora Usługi.
  10. Domena – domena internetowa, unikalny adres (nazwa) strony internetowej, tj. alfanumeryczny, ciąg znaków wraz z końcówką oddzieloną kropką zarejestrowany lub który może zostać zarejestrowany.
  11. Rejestracja Domeny – Usługa Operatora polegająca na pośrednictwie w imieniu Klienta przy wprowadzeniu wybranej przez Klienta Domeny do Rejestru Domen i jej utrzymywaniu łącznie z serwerami nazw w głównej strefie odpowiadającej danej końcówce Domeny.
  12. Transfer Domeny – Usługa Operatora, możliwość przeniesienia przez Klienta obsługi Domeny, czyli obsługi administracyjnej i rozliczeń finansowych od dotychczasowego operatora Domeny do Operatora lub od Operatora do nowego operatora wskazanego przez Klienta.
  13. Cennik – cennik korzystania z Usług Operatora opublikowany na stronie https://www.lh.pl
  14. Pakiet ruchu (transfer) – wyznaczony w Specyfikacji usługi dostępny limit przesyłu danych z i do sieci Internet liczony na podstawie logów serwera lub na warstwie tcp/ip. Obejmuje on protokoły: http, pop3, imap, smtp, ftp i inne, które są wykorzystywane przez Klienta.
  15. Rejestr Domen – nadrzędna wobec Operatora i Klienta jednostka lub organizacja, która jest odpowiedzialna za rejestrację oraz zarządzanie daną Domeną (np. NASK dla Domen z końcówką .pl).
  16. SPAM – niezamówiona przez adresata informacja, przesłana pocztą elektroniczną do adresata, np. reklama.
  17. Administrator danych osobowych, Administrator – Operator w zakresie w jakim przetwarza on dane osobowe Użytkowników na warunkach wskazanych w Regulaminie, w szczególności w związku ze świadczeniem na ich rzecz Usług Operatora.
  18. NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, instytut badawczy znajdujący się przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie. NASK pełni funkcję rejestru domen internetowych z końcówką “.pl” oraz domen ENUM.
  19. Jednostka certyfikująca – podmiot wystawiający certyfikat SSL, z którym Operator ma zawartą umowę współpracy.
  20. Certyfikat SSL – zbiór danych odnoszący się do klucza prywatnego oraz elektronicznie podpisanego klucza publicznego przez Jednostkę certyfikującą. Jest wydawany dla specyficznych nazw domenowych.
  21. Weryfikacja – upewnienie się przez Jednostkę certyfikującą, czy Klient posiada kontrolę nad domeną i prawa do otrzymania Certyfikatu SSL.
 2. Postanowienia ogólne:
  1. Operator jest odpowiedzialny za świadczenie Usług wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu lh.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z serwisu lh.pl, w tym korzystanie z Usług jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Uzytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Operatora).
  3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu lh.pl oraz Usług Operatora w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik – gdy jest to konieczne do korzystania z serwisu lub Usług – obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu lh.pl Operatora: (1) komputer, laptop z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej) ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) dostęp do telefonu komórkowego z możliwością odbioru wiadomości SMS. Korzystanie z poszczególnych Usług Operatora może wymagać spełnienia innych warunków technicznych niż wskazane wyżej, o czym Operator informuje odrębnie Użytkownika, w tym także w ramach Specyfikacji usługi.

II Rejestracja nowego Użytkownika, Zamówienie Usługi i zawarcie umowy

 1. Zamówienie Usługi za pośrednictwem serwisu lh.pl odbywa w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie Zamówienia (ostatni krok składania Zamówienia jest potwierdzany kliknięciem pola „Potwierdź zakup”) za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie serwisu lh.pl Operatora, po uprzedniej rejestracji Użytkownika w serwisie lh.pl (zakładka „panel klienta” na stronie głównej serwisu lh.pl lub pod adresem https://www.lh.pl/panel/register). W przypadku niektórych Usług złożenie Zamówienia może wymagać spełnienia przez Użytkownika dodatkowych wymagań (np. stawianych przez dany Rejestr Domen), o czym Użytkownik jest uprzednio informowany przez Operatora
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje łącznie następujące dane, zgodnie z ze stanem faktycznym:
  1. Unikalny wybrany przez niego Identyfikator Klienta (login) zawierający od 3 do 60 znaków,
  2. Ustanawia unikalne hasło składające się z minimum 6 a maksimum 20 znaków,
  3. Imię i nazwisko (Użytkownik będący Konsumentem) lub pełną nazwę firmy (Użytkownik będący Przedsiębiorcą),
  4. numer PESEL, jeżeli użytkownik jest Konsumentem,
  5. numer NIP, jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą,
  6. adres (zamieszkania lub siedziby), adres e-mail, telefon kontaktowy (komórkowy i/lub stacjonarny)
  7. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.
 3. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego zarejestrowanego konta w serwisie lh.pl bez podania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź mailowo oświadczenie w tym zakresie skierowane do Operatora. Konto zostaje usunięte przez Operatora niezwłocznie w przypadku braku Usług, a w przypadku aktywnych Usług niezwłocznie po zakończeniu okresu ich trwania.
 4. Składając Zamówienie Użytkownik obowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią dokumentów, które dotyczą zamówionej Usługi i akceptuje ich treść, w szczególności Regulamin, Specyfikację usługi, Cennik, regulamin promocji (o ile ma zastosowanie) – są one szczegółowo wskazane i udostępnione Użytkownikowi przed złożeniem Zamówienia. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Operatora zawarte są w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Operatora pod adresem https://www.lh.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci
 5. Umowa o świadczenie danej Usługi przez Operatora zostaje zawarta po złożeniu Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Operator potwierdza Użytkownikowi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym/zamówienia adres e-mail.
 6. W przypadku Przedsiębiorców Operator ma prawo odstąpić od zawartej umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny, co nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Operatora.
 7. Aktywacja Usługi (o ile taka konieczność wynika ze Specyfikacji danej Usługi), następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Operatora, o czym Klient zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym/zamówienia, w tym może nastąpić na bezpłatny okres testowy wskazany w Specyfikacji usługi (jeżeli tak stanowi Specyfikacja usługi). Okres testowy służy przetestowaniu danej Usługi przez Klienta i sprawdzeniu czy Usługa spełnia jego oczekiwania, w tym okresie Klient ma także możliwość opłacenia Usługi i korzystania z niej poza okresem testowym (w takim wypadku po opłaceniu Operator ponownie aktywuje Usługę w terminie określonym wyżej).
 8. Umowa jest zawarta na czas trwania danej Usługi wynikający ze Specyfikacji usługi wybranej przez Klienta i zawartej umowy – rozpoczęcie jej realizacji przez Operatora następuje z chwilą dokonania opłaty za zamówioną Usługę zgodnie z umową na rachunek bankowy Operatora (tzn. od dnia uznania rachunku bankowego Operatora opłatą Klienta), o ile inaczej nie stanowi umowa (w tym Specyfikacja usługi) lub regulamin promocji danej Usługi.
 9. Klient otrzyma od Operatora pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail (jeśli oświadczył, że wybiera taką opcję) fakturę PRO FORMA, zawierająca zgodnie z umową – zamówione Usługi i opiewająca na kwotę ustaloną w umowie zgodnie z Cennikiem Operatora oraz z terminem płatności wynoszącym 14 dni
 10. W przypadku Klientów – Przedsiębiorców, jeżeli Operator w ciągu terminu wskazanego w ustępie powyżej nie odnotuje płatności Klienta, umowę uważa się za niezawartą, a Operator nie jest zobowiązany do realizacji Usługi.
 11. Odnotowanie płatności na kwotę zgodną z fakturą PRO FORMA na koncie bankowym Operatora spowoduje rozpoczęcie realizacji usługi na odpowiedni okres zgodnie z zawartą umową. Operator zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni od dnia odnotowania przelewu na swoim koncie.
 12. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi i chcących dokonać Transferu Domeny Operator, gdy jest to konieczne, jest uprawniony do poproszenia o dostarczenie do wglądu kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość powinna pozwalać na odczytanie imienia i nazwiska, PESEL lub innego numeru ewidencyjnego, serii oraz numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adresu zamieszkania. Klient przed dostarczeniem do wglądu w/w kopii zobowiązany jest zamazać wszelkie inne dane znajdujące się na dostarczanym dokumencie, m.in.: wizerunek, nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost
 13. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Operator ma prawo wymagać dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej.
 14. Operator może poprosić Klienta o przesłanie/dostarczenie wyżej wskazanych dokumentów na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, pisemnie lub osobiście. W takim wypadku Klient winien przesłać/dostarczyć kopie dokumentów (w tym i skan), w ciągu 7 dni od daty wystosowanie prośby przez Operatora. Klient ma prawo odmowy spełnienia prośby Operatora, co może się wiązać z brakiem możliwości realizacji danej Usługi – Operator każdorazowo informuje o tym Klienta.

III Rejestracja i utrzymywanie Domen

 1. Zamawiając Usługę Rejestracji domeny, Użytkownik jest obowiązany do nie naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nazwa Domeny, którą wybrał nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może naruszać regulaminu Rejestru Domeny.
 2. Użytkownik zamawiając Usługę Rejestracji domeny obowiązany jest udzielić Operatorowi pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania go przed Rejestrem Domen. Zakres reprezentacji obejmuje czynności niezbędne do realizacji Rejestracji domeny, w tym przetwarzanie danych zmierzające do rejestracji Domeny oraz dokonywania wszelkich operacji na Domenie zgodnie z dyspozycjami Klienta jak również przekazanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia umowy pomiędzy Operatorem, a Rejestrem Domen.
 3. Klient zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość i poprawność adresu e-mail poprzez kliknięcie w link weryfikujący, jeśli zostanie taki wysłany do Klienta.
 4. W przypadku rejestracji Domeny z końcówka „.pl” Klient obowiązany jest udzielić Operatorowi zgody na wyłączne wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności Domeny i związanych z nią czynności, w szczególności na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych dotyczących rejestracji lub utrzymywania nazwy Domeny lub opcji na nazwę Domeny lub testu nazwy Domeny, a w tym danych dotyczących Klienta, tj. zgody na rejestrację nazwy Domeny, zmianę abonenta nazwy Domeny, usunięcie nazwy Domeny lub opcji lub testu, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy Domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi abonenta (Klienta), służącymi do korzystania z utrzymywania nazwy Domeny lub opcji na nazwę Domeny lub testu nazwy Domeny.
 5. Zamówienie Usługi Rejestracji Domeny nie oznacza gwarancji jej rejestracji przez Operatora oraz aktywacji w sytuacji gdy dana Domena zostanie uprzednio zarejestrowana lub zarezerwowana na rzecz innego podmiotu, także przez innego operatora lub gdy brak możliwości rejestracji wynika z regulaminu Rejestru Domen.
 6. W miarę możliwości, Operator jeszcze przed otrzymaniem płatności za Usługę umożliwi rezerwację Domeny na warunkach określonych przez Rejestratora Domen, co nie oznacza gwarancji jej rejestracji ani aktywacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że możliwość rezerwacji Domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej opcji przez Rejestratora Domen.
 7. Przystąpienie do realizacji Usługi Rejestracji domeny następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin po otrzymaniu płatności przez Operatora i pod warunkiem, że (1) wcześniej nie nastąpiła rezerwacja Domeny lub (2) rejestracja Domeny przez osobę trzecią przed otrzymaniem płatności przez Operatora, (3) w stosunku do nazwy Domeny nie jest prowadzone wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne, oraz pod warunkiem podania przez Klienta kompletnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym danych wymaganych przez Operatora celem należytego wykonania Usługi.
 8. Transfery domen zarejestrowanych za pośrednictwem Operatora są płatne. Wysokość opłaty wynosi w takim przypadku 50 zł netto (61,50 zł brutto). Opłata ta jest znoszona po dokonaniu prolongaty domeny na przynajmniej 1 rok
 9. Wytransferowanie lub przeniesienie Domeny do innego operatora powoduje wygaśnięcie umowy w tym zakresie z Operatorem.
 10. Postanowienia ust. 5-7 powyżej nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

IV Rejestracja Usługi serwera / hostingu / cloud server

 1. Operator udostępni Użytkownikowi zasoby serwera zgodne ze Specyfikacją usługi dla wybranej przez Użytkownika Usługi zgodnie z jego Zamówieniem  i zgodnie z zawartą umową oraz umożliwi dokonywanie instalacji oprogramowania kompatybilnego z oferowanymi technologiami określonymi w Specyfikacji usługi.
 2. Klient jest zobowiązany dołożyć starań, by instalowane oprogramowanie było wolne od błędów i luk w zabezpieczeniach.
 3. Klient nie może korzystać z Usługi w sposób bezprawny i niezgodny z jej przeznaczeniem określonym w Specyfikacji usługi. Jeżeli Specyfikacja usługi nie stanowi inaczej, to Usługa jest przeznaczona przede wszystkim do utrzymywania strony lub stron internetowych Klienta (web hosting), przechowywania plików oraz nie jest przeznaczona do wysyłania masowych mailingów (w tym także SPAM). Wszelkie niezgodne z umową próby naruszenia stabilności i integralności systemów Operatora mogą być podstawą do wstrzymania realizacji Usługi lub w uzasadnionych wypadkach rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Postanowienie opisane w zdaniu poprzednim nie może naruszać praw Konsumenta.
 4. Użytkownik nie może instalować skryptów lub stron www, które nadmiernie obciążają zasoby udostępniane przez Operatora lub godzą w interesy Operatora i pozostałych jego Klientów. Operator jest zobowiązany poinformować Użytkownika o zaistnieniu sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim w razie jej wykrycia. W przypadku Przedsiębiorców Operator ma prawo w takim wypadku wstrzymać realizację Usługi lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku przekroczenia przez cloud server transferu 1 TB w danym miesiącu rozliczeniowym, Operator ma prawo do zmiany parametrów łącza do 10Mbit/s. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.
 6. Klient zobowiązany jest do przywrócenia kopii zapasowej samodzielnie w przypadku utraty lub zniszczenia danych przez Klienta.

V Certyfikaty SSL

 1. Operator nie jest Jednostką certyfikującą, świadczy jedynie Usługę zamówienia Certyfikatu SSL w Jednostce certyfikującej.
 2. Operator nie może zagwarantować wydania Certyfikatu SSL dla danej domeny, ostateczna decyzja należy do Jednostki certyfikującej.
 3. Certyfikat SSL jest wydawany przez Jednostkę certyfikującą na 1 rok lub 2 lata, a okres liczy się od pozytywnej Weryfikacji – dotyczy to zarówno pierwszego wydania Certyfikatu SSL jak i odnowienia o kolejny okres.
 4. Certyfikat SSL jest wydawany na daną domenę, po dokonaniu Zamówienia Klient nie ma możliwości zmiany nazwy domeny, na którą Certyfikat SSL ma zostać wydany.
 5. Po dokonaniu Zamówienia i rozpoczęcia procesu Weryfikacji, Klient zobowiązany jest do spełnienia warunków Weryfikacji Jednostki certyfikującej w ciągu 72 godzin.

VI Przedłużanie usług

 1. Na 30, 14 i 7 dni przed datą wygaśnięcia okresu świadczenia danej Usługi ciągłej (np. Rejestracja Domeny), Klient będzie informowany o możliwości jej przedłużenia na kolejny okres i płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. W tym czasie otrzyma fakturę PRO FORMA pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 2. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z przedłużeniem Usługi.
 3. Po odnotowaniu wpłaty zgodnie z fakturą PRO FORMA, Operator odpowiednio przedłuży Usługę i w ciągu 7 dni wystawi fakturę VAT
 4. Po upływie 3 dni od bezskutecznego upływu terminu płatności faktury PRO FORMA Operator przyjmuje, że  Klient nie zamierza przedłużać świadczonych Usług, co skutkuje wygaśnięciem dotychczasowej umowy z upływem okresu na który została zawarta. Operator zobowiązuje się w takim przypadku do niezwłocznego usunięcia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy, danych osobowych Klienta z baz danych Operatora, jak i usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Klienta na serwerze Operatora.
 5. Klient niezależnie od regulacji zawartej w postanowieniach 1-4 powyżej ma prawo złożyć ponowne Zamówienie na Usługę na standardowych zasadach wskazanych w Regulaminie.

VII Rozliczenia finansowe

 1. Płatność za rejestracje i utrzymanie Domen można wnieść jednorazowo na wielokrotność jednego roku do maksymalnie 5 lat.
 2. Kwoty na fakturach PRO FORMA są ustalane zgodnie z umową na podstawie Cennika Operatora

VIII Odpowiedzialność i prawa i obowiązki Klienta

 1. Obowiązkiem Klienta jest aktualizowanie, w razie jakichkolwiek zmian i powiadamianie Operatora o aktualnych danych kontaktowych, billingowych (fakturowych) oraz korespondencyjnych. Modyfikacje można wykonywać w szczególności poprzez Panel Klienta dostępny pod adresem https://www.lh.pl/panel
 2. Obowiązkiem Klienta jest zachowanie loginu i hasła w tajemnicy, nie udostępnianie go osobom trzecim albo jedynie osobom upoważnionym przez Klienta.
 3. Obowiązkiem Klienta jest gdy ma to zastosowania aplikowanie aktualizacji bezpieczeństwa w oprogramowaniu (np. CMS) zainstalowanym na Usłudze.
 4. Obowiązkiem Klienta jest dbanie o to, by za pośrednictwem udostępnianej mu Usługi nie były przechowywane ani dystrybuowane szkodliwe oprogramowanie, infekcje, wirusy oraz aplikacje mogące spowodować zakłócenia działania urządzeń Operatora lub innych użytkowników Internetu.
 5. Świadczona Usługa przez Operatora nie może być wykorzystana przez Klienta:
  1. niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem polskim i międzynarodowym,
  2. niezgodnie z umową o korzystanie z danej Usługi, w tym niezgodnie z regulaminem Rejestru domen – jeżeli ma zastosowanie;
  3. do propagowania treści uznanych powszechnie za pornograficzne, erotyczne, warezowe,
  4. w celu godzenia w wartości kultu religijnego,
  5. do rozpowszechniania plików muzycznych oraz z innych danych w sposób łamiący przepisy prawa, w tym m.in. prawo autorskie,
  6. do propagowania wirusów i SPAMu,
  7. w sposób bezprawnie godzący w prawa i dobre imię osób trzecich, w tym Operatora.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Operatora na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

IX Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Operatora oraz wykonywanie umowy

 1. W przypadku nieudanej Rejestracji Domeny, Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia nieudanej Rejestracji Domeny, zwraca Klientowi wpłaconą przez niego kwotę. Zwrot na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem w sposób przez niego wskazany, w tym poprzez zwrot na wskazany nr rachunku bankowego
 2. Całkowita kwota wszelkich roszczeń finansowych Użytkownika wobec Operatora nie może przekraczać ceny zamówionej Usługi. Ograniczenie to nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami
 3. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Klienta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości, o tym, że Klient narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, istotne postanowienia łączącej go z Operatorem umowy, Regulaminu i pozostałych dokumentów odnoszących się do świadczenia danej Usługi, w szczególności wykorzystuje świadczone przez Operatora Usługi w sposób, o którym mowa w VIII ust. 5 lub w IV ust.3 i 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator poinformuje go o zamiarze wypowiedzenie mu umowy we wskazanym trybie wskazując przyczynę i uzasadnienie oraz zakreśli dodatkowy co najmniej 7-dniowy termin na zaprzestanie naruszeń. W przypadku bezskutecznego upływu wskazanego terminu, Operator będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy Klientowi Konsumentowi w trybie natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia przez Operatora umowy Klientowi Przedsiębiorcy we wskazanym trybie, niewykorzystana przez Klienta opłata przepada. Przepadek opłaty nie odnosi się do Klienta będącego Konsumentem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy za

  1. Zajęcie Domeny przez inny podmiot lub osobę trzecią w przypadku nieuregulowania płatności zgodnie z terminem wskazanym przez Operatora
  2. Roszczenia wobec Klienta przez osoby lub podmioty trzecie
  3. Włamania na usługi Klienta w szczególności poprzez błędy i luki w zabezpieczeniach
  4. Utratę lub niezachowanie tajemnicy danych autoryzujących dostęp do narzędzi online udostępnianych przez Operatora.
 5. Właściwe świadczenie Usług wymaga od Użytkownika m.in. dostępu do komputera i Internetu oraz zainstalowania odpowiedniego oprogramowania o parametrach wskazanych w Specyfikacji usługi. W przypadku wątpliwości, można zwrócić się zapytaniem do Operatora.
 6. Operator nie ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane brakiem dodatkowych zabezpieczeń, jak również za oprogramowanie instalowane przez Klienta.
 7. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił opłatę, o ile nie doszło do naruszenia umowy uniemożliwiającego świadczenie Usługi. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Klient zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Operator gwarantuje ciągłość dostarczania usług przez 99.5 % czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą za Usługę. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Operator, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej Usługi trwający przez okres przekraczający 0.5 % czasu w danym miesiącu, Operator przedłuży Klientowi opłacony okres świadczenia danej Usługi o jeden miesiąc za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej Usługi, następujące po upływie 0.5 % czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
 8. Regulacja zawarta w postanowieniu 7 nie ogranicza ani nie wyłącza praw Konsumenta do dochodzenia odszkodowania od Operatora na zasadach ogólnych. W przypadku Przedsiębiorców regulacja zawarta w postanowieniu 7 stanowi jedyną formę odszkodowania za ewentualne szkody powstałe w związku z brakiem dostępności Usługi Operatora.
 9. Operatora jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Przedsiębiorcę. W zakresie weryfikacji Operator uprawniony jest m.in. do zażądania od Przedsiębiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Operator uprawniony jest zawieszenia Usług Przedsiębiorcy na czas trwania weryfikacji.
 10. Operator w przypadku naruszenia Regulaminu przez Przedsiębiorcę może wypowiedzieć mu umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia
 11. Operator nie ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 12. Operator ponosi odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Operatorowi przez takiego Przedsiębiorcę opłat za korzystanie z Usług Operatora w ostatnich 12 miesiącach przed wystąpieniem szkody. Operator ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

X Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klientów będących Przedsiębiorcami dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia usług przez Operatora powinny być wysyłane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, na adres: LH.PL sp. z o.o., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań
 2. W przypadku Klientów będących Konsumentami reklamacje można składać np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na piśmie, telefonicznie
 3. Zalecamy podać w reklamacji (poniższe wyliczenie ma charakter obowiązkowy w przypadku Przedsiębiorców oraz przykładowy w przypadku Konsumentów):

  1. identyfikator Klienta
  2. dane Klienta (abonenta), tzn. a) nazwa firmy i nr NIP w przypadku Przedsiębiorców/imię i nazwisko i PESEL w przypadku Konsumentów (osób prywatnych), b) adres, c) kod pocztowy, d) miasto
  3. typ zakupionej usługi
  4. uzasadnienie
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Klienta adres (w tym adres e-mail) lub na inny adres wskazany przez Konsumenta. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu w ciągu 7 dni od momentu otrzymania reklamacji poinformuje Klienta o takiej konieczności. Przedsiębiorca może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego i podjęciu działań zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji

XI Odstąpienie od umowy przez Konsumentów

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Konsumentów i zawieranych przez nich umów na odległość z Operatorem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem par. XI ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Oświadczenia kierowane do Operatora można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w par. XIII Regulaminu.

XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji Konsumentów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do procedury

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Konsumentów.  
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII Kontakt z nami

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie serwisu LH.pl, poczta elektroniczna (e-mail: [email protected],) oraz poczta tradycyjna (ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań), za pośrednictwem których można wymieniać z Operatorem informacje dotyczące korzystania z serwisu lh.pl i Usług Operatora. Użytkownicy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jak i do wprowadzenia nowego regulaminu poszczególnych Usług w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmianę warunków świadczenia Usług przez inne podmioty np. Rejestr Domen lub spowodowaną m.in. postępem technicznym lub technologicznym, zmian formalno-organizacyjnych Operatora oraz innych warunków, które, których zmiany wpływają na realizację Usług.
 2. Zmiany Regulaminu, jak i wprowadzenie nowego regulaminu poszczególnych Usług, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu nie mają zastosowania do już złożonych Zamówień oraz zawartych, realizowanych lub wykonanych umów z Konsumentami – w tym wypadku do zakończenia dotychczasowej umowy stosuje się regulamin obowiązujący w chwili jej zawarcia.
 3. Operator może w trakcie trwania umowy z Przedsiębiorcą zmienić regulamin lub regulaminy konkretnych Usług, w tym i promocji, albo wprowadzić nowy regulamin lub regulaminy. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Operator poinformuje umieszczając informację na stronie internetowej w zakładce aktualności oraz dodatkowo poinformuje Klienta, przesyłając na wskazany przez niego adres e-mail treść nowego lub zmienionego regulaminu, lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, postanowienia zmienionych dokumentów obowiązują od kolejnego okresu rozliczeniowego, o ile nie nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianach rezygnacja przez Klienta ze świadczonej na jego rzecz przez Operatora Usługi.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowych regulaminów wchodzą w życie,  zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej, po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Operatora.
 5. Postanowienia ust. 2-3 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w Specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności jak i zmian w Cenniku, w przypadku zmiany opłaty za świadczone Usługi.
 6. W przypadku sporów powstałych między Operatorem i Klientem będącym Konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W przypadku, gdy stroną umowy jest Klient będący Przedsiębiorcą, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Operatora.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie
 8. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

Regulamin świadczenia usługi tworzenia stron internetowych

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia usług przez Ineris Polska w zakresie tworzenia stron internetowych.

1.2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Ineris Polska a Klientem.

1.3. Korzystanie z usług świadczonych przez Ineris Polska jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.4. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków określonych w Umowie, Regulaminie oraz wszelkich dodatkowych ustaleniach zawartych między Klientem a Ineris Polska.

1.5. Umowa zawarta jest z dniem jej podpisania lub akceptacji jej warunków w przypadku zawarcia Umowy w formie dokumentowej.

§ 2. Definicje

2.1. W niniejszym regulaminie stosuje się następujące definicje:

 • Ineris Polska: Podmiot świadczący usługi tworzenia stron internetowych, określony w umowie, na podstawie niniejszego regulaminu.
 • Klient: Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę na świadczenie usług tworzenia stron internetowych z Ineris Polska.
 • Usługi: Usługi tworzenia stron internetowych świadczone przez Ineris Polska na podstawie umowy.

§ 3. Zakres świadczenia usług

3.1. Ineris Polska zobowiązuje się świadczyć usługi tworzenia stron internetowych na rzecz Klienta zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz niniejszym regulaminie.

3.2. Usługi tworzenia stron internetowych mogą obejmować projektowanie i realizację stron internetowych, sklepów internetowych, oraz wszelkie dodatkowe usługi związane z tworzeniem stron.

3.3. Zakres świadczonych usług, w tym ich parametry techniczne i funkcjonalności, określany jest w umowie oraz materiałach informacyjnych udostępnianych przez Ineris Polska.

§ 4. Warunki korzystania z usług

4.1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w umowie i niniejszym regulaminie.

4.2. Klient ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do korzystania z usług świadczonych przez Ineris Polska.

4.3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich instrukcji dotyczących korzystania z usług udostępnionych przez Ineris Polska.

§ 5. Opłaty

5.1. Opłaty za korzystanie z usług ustalane są na podstawie cennika obowiązującego u Ineris Polska bądź indywidualnej wyceny.

5.2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich należności z tytułu korzystania z usług.

5.3. Ineris Polska zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat po wcześniejszym poinformowaniu Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6. Odpowiedzialność

6.1. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z usług świadczonych przez Ineris Polska.

6.2. Ineris Polska nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii technicznych lub działań osób trzecich, chyba że wynikają one z winy Ineris Polska.

§ 7. Gwarancja

7.1. Ineris Polska udziela gwarancji na dostarczone rozwiązania przez okres 60 dni od dnia oddania strony do użytku.

7.2. Gwarancja obejmuje drobne poprawki i korekty, wynikłe z błędów wykonawczych.

7.3. W przypadku wystąpienia poważniejszych problemów technicznych, w okresie gwarancyjnym, Ineris Polska zobowiązuje się do natychmiastowej interwencji w celu naprawy problemu bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

§ 8. Wyłączenia Gwarancji

8.1. Gwarancja ulega wygaśnięciu w przypadku większych ingerencji ze strony Klienta, takich jak zmiany w kodzie, usunięcie wtyczek, motywów, podstron, cofanie zmian na stronie, przywracanie backupów itd.

8.2. Ineris Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikłe z ingerencji Klienta, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

8.3. Każdą zmianę na stronie wprowadzamy TYLKO RAZ. Nie wprowadzimy dwukrotnie zmiany jednego elementu. Prosimy o przemyślane decyzje o zmianach w ramach gwarancji.

8.4. Ineris Polska zastrzega sobie prawo do odmowy gwarancji w przypadku, gdy Klient dokonuje modyfikacji, które naruszają integralność systemu lub bezpieczeństwo danych.

§ 9. Prawa Autorskie

9.1. Ineris Polska zachowuje prawa autorskie do dostarczonych rozwiązań, zgodnie z przepisami prawa autorskiego, a wszelkie prawa są zastrzeżone.

§ 12. Kary umowne

12.1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień umowy lub niniejszego regulaminu, Ineris Polska zastrzega sobie prawo do nałożenia kar umownych.

12.2. Wysokość kar umownych określana jest indywidualnie w dokumencie “Kary umowne”, jednak nie może przekroczyć kwoty określonej w obowiązujących przepisach prawa.

12.3. Nałożenie kar umownych nie zwalnia Klienta z obowiązku naprawienia szkody wynikłej z naruszenia umowy lub regulaminu.

12.4. Karę umowną można nałożyć także w przypadku nieterminowego regulowania opłat lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

 

§ 13. Postanowienia Końcowe

13.1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie od dnia [wstaw datę obowiązywania] i może być zmieniany zgodnie z postanowieniami umowy.

13.2. Zakazuje się usuwania napisu „Made with ❤️ by Ineris” bez wyraźnej zgody Ineris Polska.

13.3. Niniejszy regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i może być modyfikowany zgodnie z ich postanowieniami.Regulamin świadczenia usługi Modernizacji stron internetowych

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia usługi Modernizacji Strony WWW przez Dostawcę Usług.

1.2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Dostawcą Usług a Abonentem.

1.3. Korzystanie z usługi Modernizacji Strony WWW świadczonej przez Dostawcę Usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

1.4. Abonent zobowiązuje się przestrzegać warunków określonych w Umowie, Regulaminie, Regulaminach szczegółowych, odrębnych regulaminach Usług Dodatkowych oraz Cenniku.

1.5. Umowa zawarta jest z dniem jej podpisania lub akceptacji jej warunków w przypadku zawarcia Umowy w formie dokumentowej.

§ 2. Definicje

2.1. W niniejszym regulaminie stosuje się następujące definicje:

 • Dostawca Usług: Podmiot świadczący usługi Modernizacji Strony WWW, określony w umowie, na podstawie niniejszego regulaminu.
 • Abonent: Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę na świadczenie usług Modernizacji Strony WWW z Dostawcą Usług.
 • Usługa Modernizacji Strony WWW: Usługa świadczona przez Dostawcę Usług polegająca na modernizacji istniejącej strony internetowej Abonenta.
 • Strona WWW: Istniejąca strona internetowa Abonenta, podlegająca modernizacji.

§ 3. Zakres świadczenia usługi

3.1. Dostawca Usług zobowiązuje się świadczyć usługę Modernizacji Strony WWW na rzecz Abonenta zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz niniejszym regulaminie.

3.2. Modernizacja Strony WWW może obejmować, między innymi, zmiany wizualne, optymalizację pod kątem urządzeń mobilnych, poprawę funkcjonalności itp.

3.3. Zakres świadczonych usług, w tym ich parametry techniczne i funkcjonalności, określany jest w umowie oraz materiałach informacyjnych udostępnianych przez Dostawcę Usług.

§ 4. Warunki korzystania z usługi

4.1. Abonent zobowiązuje się do udostępnienia Dostawcy Usług wszystkich niezbędnych materiałów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji Strony WWW.

4.2. Abonent ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków technicznych do realizacji usługi Modernizacji Strony WWW.

4.3. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich instrukcji dotyczących modernizacji udostępnionych przez Dostawcę Usług.

§ 5. Opłaty

5.1. Opłaty za Modernizację Strony WWW ustalane są na podstawie cennika obowiązującego u Dostawcy Usług bądź indywidualnej wyceny.

5.2. Abonent zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich należności z tytułu świadczenia usługi Modernizacji Strony WWW.

5.3. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat po wcześniejszym poinformowaniu Abonenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6. Odpowiedzialność

6.1. Abonent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z zmodernizowanej Strony WWW.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie od dnia 09.02.2024 i może być zmieniany zgodnie z postanowieniami umowy.

7.2. Zakazuje się usuwania napisu „Edited with ❤️ by Ineris” bez wyraźnej zgody Ineris Polska.

 

Cennik Kar Umownych

 

 • 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy cennik określa wysokość kar umownych nakładanych przez Dostawcę Usług na Abonenta w przypadku naruszenia warunków umowy oraz niniejszego regulaminu.

1.2. Cennik stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Dostawcą Usług a Abonentem.

 • 2. Definicje

2.1. W niniejszym cenniku stosuje się następujące definicje:

 • Dostawca Usług: Podmiot świadczący usługi, określony w umowie, na podstawie niniejszego cennika.
 • Abonent: Osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę na świadczenie usług z Dostawcą Usług.
 • Kar Umowna: Kara finansowa nakładana na Abonenta za naruszenie warunków umowy lub niniejszego regulaminu.
 • 3. Rodzaje Kar Umownych

3.1. Dostawca Usług może nakładać następujące kary umowne:

 1. a) Kara za opóźnienie w regulowaniu opłat z tytułu świadczonych usług.
 2. b) Kara za nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących korzystania z usług.
 3. c) Kara za naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 4. d) Kara za złamanie regulaminu lub warunków umowy.
 • 4. Wysokość Kar Umownych

4.1. Wysokość kar umownych jest uzależniona od rodzaju naruszenia oraz ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.

4.2. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kar umownych po wcześniejszym poinformowaniu Abonenta.

 • 5. Warunki Pobierania Kar Umownych

5.1. Kara umowna jest pobierana przez Dostawcę Usług w drodze potrącenia z należności Abonenta lub w formie odrębnego obciążenia.

5.2. Abonent zobowiązany jest do uregulowania kary umownej w terminie 7 dni od otrzymania stosownego powiadomienia.

 • 6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy cennik ma zastosowanie od dnia 09.02.2024 i może być zmieniany zgodnie z postanowieniami umowy.

6.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym cenniku zastosowanie mają postanowienia umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.

Recent Comments

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Archives

Categories